องค์การบริหารส่วนตำบล วังไทร อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร