หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วังไทร ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ยินดีต้อนรับ
  บทบาทหน้าที่
 
  บทบาทหน้าที่ สำนักปลัด
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือ
ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
  งานบริหารงานทั่วไป
    งานธุรการ
    งานเลือกตั้ง
    งานทะเบียนพาณิชย์
  งานการเจ้าหน้าที่
    งานบริหารงานบุคคล
    งานสรรหาและแต่งตั้ง
    งานพัฒนาบุคลากร
    งานทะเบียนประวัติ
  งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
    งานนโยบายและแผน
    งานวิชาการ
    งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
    งานงบประมาณ
  งานนิติการ
    งานกฎหมายและคดี
    งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์
    งานข้อบัญญัติ และระเบียบ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    งานอำนวยการ
    งานป้องกันและฟื้นฟู
  งานกิจการสภา อบต.
    งานระเบียบข้อบังคับประชุม
    งานการประชุม
    งานอำนวยการและประสานงาน
  งานสวัสดิการสังคม
    งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
    งานสังคมสงเคราะห์
    งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
  งานส่งเสริมการเกษตร
    งานวิชาการเกษตร
    งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
    งานส่งเสริมการเกษตร
 
  บทบาทหน้าที่ กองคลัง
 
มีหน้าที่เกี่ยวกับการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียน คุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
  งานการเงินและบัญชี
    งานการเงิน
    งานรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน
    งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
    งานเก็บรักษาเงิน
    งานการบัญชี
    งานทะเบียนการควบคุมเบิกจ่ายเงิน
    งานงบการเงินและงบทดลอง
    งานแสดงฐานะทางการเงิน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
    งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
    งานพัฒนารายได้
    งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
    งานทะเบียนคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
    งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
    งานพัสดุ
    งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 
  บทบาทหน้าที่ กองช่าง
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมรักษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
  งานก่อสร้าง
    งานก่อสร้าง และบูรณะถนน
    งานก่อสร้าง และบูรณะสะพาน เขื่อนฝายทดน้ำ
    งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
    งานสถิติ ข้อมูลการก่อสร้าง
  งานออกแบบและควบคุมอาคาร
    งานประเมินราคา
    งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
    งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
    งานออกแบบ
  งานประสานสาธารณูปโภค
    งานกิจการประปา
    งานไฟฟ้าสาธารณะ
    งานระบายน้ำ
  งานผังเมือง
    งานสำรวจและแผนที่
    งานวางผังพัฒนาเมือง
    งานควบคุมทางผังเมือง
 
  บทบาทหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การวางแผนงาน การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการให้บริการในด้านต่างๆ เช่น การเฝ้าระวังโรค การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคสัตว์สู่คน การควบคุมสถานประกอบการ การระงับเหตุรำคาญ การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การจัดการคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ และปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
  งานบริหารงานสาธารณสุข
    งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัยวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
    งานยุทธศาสตร์สาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
    งานบริการรักษาความสะอาด พัฒนาระบบจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  งานบริการสาธารณสุข
    งานส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
    งานหลักประกันสุขภาพ
    งานการแพทย์ฉุกเฉิน
    งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด
  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
    งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการและชุมชน
    งานคุ้มครองผู้บริโภค
    งานส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
  บทบาทหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการจัดการการศึกษา การพัฒนางานวิชาการและระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารการเงินและงบประมาณ การประสานงาน การตรวจสอบและประเมินผล การพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน การส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
  งานการศึกษา
    งานบริหารการศึกษา
    งานส่งเสริมการศึกษา
    งานพัฒนาการศึกษา
    งานการศึกษาปฐมวัย
    งานศึกษานิเทศก์
  งานศาสนาและวัฒนธรรม
    งานการศาสนา
    งานส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  งานกีฬาและนันทนาการ
    งานส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการชุมชน
 
  บทบาทหน้าที่ หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  งานตรวจสอบภายใน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 089-960-1702