หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รณรงค์ หยุดการเผา เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  
 

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร   โดย ส.ต.อ.ทองปาน  โตอ่อน  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  มีความเป็นห่วงประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 28  พฤศจิกายน 2564 นี้ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้สิทธิปฏิบัติดังนี้
1.ขอให้ผู้มีสิทธินำบัตรประชาชน ไปแสดงในการใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้
2.ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งตามที่หนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือทางเว็บไซต์
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/
3.กรณีตรวจสอบแล้วหากไม่พบชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือชื่อผู้มีสิทธิแต่ไม่รู้จักในบ้าน (ผี) ให้มีการขอเพิ่ม-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่สำนักทะเบียนที่ อบต.ที่ท่านอยู่
4.หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ เลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ 2 ช่วง ก็คือระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 พ.ย.64 และช่วง 29 พ.ย ถึง 5 ธ.ค. โดยแจ้งได้ 3 ช่องทางคือ
-ไปด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอ ที่ อบต.ตั้งอยู่
-ทางไปรษณีย์ และ
-ทาง on line ทางเว็บไซต์ หรือ app smart vote
5.ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 พ.ย. 64 ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก จัดเลี้ยงสุรา ผู้ฝ่าฝืนต้องโทษจำคุกและปรับ
6.ขอประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจก่อนว่า
-ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้งคือเกิดก่อนวันที่ 30 พ.ย.46 และ
-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขต อบต.1 ปีนับถึงวันเลือกตั้งคือก่อนวันที่ 29 พ.ย.63
7. สำหรับการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 สำนักงาน กกต.ได้วางมาตรการในการจัดการเลือกตั้ง โดยกำหนดดังนี้
-กำหนดการในเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยประมาณหน่วยละ 600 คน (จากเดิม 1,000 คน)
-จัดเจ้าหน้าที่ อสม.มาวัดอุณหภูมิให้ผู้ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง หากมีปัญหาอุณหภูมิเกิน 37.5 จะให้นั่งพักแล้ววัดอุณหภูมิใหม่ถ้ายังเกิน 37.5 ก็ให้ไปใช้สิทธิในคูหาที่จัดเอาไว้ให้ต่างหาก
-จัดให้มีแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทั้งทางเข้าออกของหน่วยเลือกตั้ง
-จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้บริการที่ไม่ได้นำหน้ากากมาหรือหน้ากากชำรุด
8.นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main
ในวันอาทิตย์  ที่  28  พฤศจิกายน 2564  อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 19.49 น. โดย คุณ เพ็ญพักตร์ พุ่มฉัตร

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668