หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รณรงค์ หยุดการเผา เพื่อป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564  
 

           เมื่อวันที่  23 ธันวาคม  2564  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ได้จัดประชุมขึ้น  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร  ขึ้น
           โดย ส.ต.อ.ทองปาน  โตอ่อน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังไทร  ประธานในการประชุม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร รวมถึงจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสำนักงานทุกคนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ประธาน ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้ทุกคนทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย
        
  รวมถึงท่านปลัด อบต. ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ดังต่อไปนี้

มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม  คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ธ.ค. 2564 เวลา 13.55 น. โดย คุณ เพ็ญพักตร์ พุ่มฉัตร

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668