หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
นางสุนันทา สุขสาสุณี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ช่วยประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลวังไทรให้มาขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุด้วยคะ หมดเขตวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้นะคะสำหรับท่านที่เกิด ก่อน 2ก.ย.2505 คะ
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด อบต.
 
สำนักปลัด อบต.
 
กองคลัง
 
กองช่าง
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
- งานนิติการ
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานกิจการสภา อบต.
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   
   
   
   
   
   
   
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
 
กองการศึกษาฯ
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาล ละอนามัยสิ่งแวดล้อม
   
   
   
 
- งานการศึกษา
- งานศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
   
   
   
   
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439