หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
วิสัยทัศน์ อบต.วังไทร
“ ชุมชนน่าอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรม น้อมนำการศึกษา
เกษตรธรรมเทคพัฒนา ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”
.......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
ประชาสัมพันธ์ค่ะ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบรบิหารส่วนตำบลวังไทร สมัยสามัญที่ 1/2565 ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 
 
 
คู่มือสำหรับประชาชนสำหรับขุดดิน ถมดิน
แบบฟอร์ม ขอกำลัง อปพร
แบบฟอร์ม คำร้องขอน้ำอุปโภค บริโภค
แบบฟอร์ม คำร้องขอรถกู้ชีพรับส่งผู้ป่วย
แบบฟอร์ม คำร้องขอรถรับศพ
แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป
แบบฟอร์ม ใบยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ งานป้องกันฯ
แบบฟอร์ม รายชื่อประชาชนผู้ประสบปัญหาภัย
แบบฟอร์ม แบบสัมภาษณ์สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบภัย
คู่มือประชาชน
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-864-668